کمی صبر کنید

تعویض روغن دیفرانسیل

تعویض روغن دیفرانسیل

واسکازین یا روغن جعبه دنده بخش حیاتى از خودروى شما است و تأثیر مهمى بر روى عملکرد خودرو دارد. واسکازین بخش هاى مختلف سیستم انتقال قدرت را روانکارى مى کند و مانع سایش بخش هاى مختلف مى شود. در کل به ندرت احتیاج مى شود که واسکازین احتیاج به تعویض داشته باشد اما بهتر است هر ٣٠ هزار کیلومتر یکبار آن را عوض کنید. همچنین در بعضى شرایط ممکن است مقدار واسکازین کم شود و احتیاج باشد به آن مقدارى اضافه کنید. در صورت بروز هر یک از علائم زیر در خودرو واسکازین خودرو باید تعویض شود.

تعویض روغن دیفرانسیل